Reagan Academy

Jan. 21: No School   Jan. 22-25: Hope Week   Feb. 1: Skate Night

Bell Schedules

AM Kindergarten Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Monday 8:15 AM 11:00 AM 165 min
Tuesday 8:15 AM 11:00 AM 165 min
Wednesday 8:15 AM 11:00 AM 165 min
Thursday 8:15 AM 11:00 AM 165 min
Friday 8:15 AM 10:15 AM 120 min
PM Kindergarten Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Monday 12:00 PM 2:45 PM 165 min
Tuesday 12:00 PM 2:45 PM 165 min
Wednesday 12:00 PM 2:45 PM 165 min
Thursday 12:00 PM 2:45 PM 165 min
Friday 11:00 AM 1:00 PM 120 min
General Daily Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Monday 8:15 AM 2:45 PM 390 min
Tuesday 8:15 AM 2:45 PM 390 min
Wednesday 8:15 AM 2:45 PM 390 min
Thursday 8:15 AM 2:45 PM 390 min
Friday 8:15 AM 1:00 PM 285 min